optimmed

Przyjaciele:

Jesteśmy placówką przyjmującą pacjentów bezpłatnie w ramach kontraktu zawartego z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

CZP „OPTIMMED” udziela świadczeń zdrowotnych w ramach pięciu poradni.

Celem pracy wszystkich wymienionych niżej poradni jest diagnostyka, leczenie, terapia i rehabilitacja zgłaszających się do nas pacjentów.

W terapii wykorzystywane są sprawdzone standardy farmakoterapii oraz psychoterapia i psychoedukacja. Nasza placówka współpracuje z innymi ośrodkami leczenia psychiatrycznego, ośrodkami terapeutycznymi, jednostkami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, psychoedukacji i poradnictwa.


Ogłoszenie!

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w ramach NFZ
 
Od 1 października 2016 w naszym Centrum rozpoczął swoją pracę Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
 
Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego, psychiatry lub innego lekarza pracującego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Zapraszamy na konsultacje.
 


Zapisy prowadzone są w rejestracji – gabinet 631. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Proponuje leczenie wszystkim osobom, które ukończyły 18 r.ż (bez ograniczenia górnego przedziału wieku) i skarżą się na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, odczuwają negatywne skutki długotrwałego stresu. Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi.

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Obejmuje swym leczeniem dzieci i młodzież do 18 r.ż. Do poradni mogą się zgłaszać także rodzice, którzy niepokoją się zachowaniem bądź rozwojem psychoruchowym własnego dziecka, mają wątpliwości lub trudności wychowawcze.

3. Poradnia Leczenia Nerwic

Poradnia Leczenia Nerwic zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowo-depresyjnych, zespołu stresu pourazowego, oraz innego typu nerwic.

4. Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna zajmuje się wszelkimi problemami psychiczno-psychologicznymi z wyjątkiem poradnictwa rodzinnego i terapii małżeńskiej. Do psychologa we wszystkich poradniach ZOZ-u wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry. Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest konieczne.

5. Zespół Leczenia Środowiskowego/Domowego

Pacjenci, którzy leczą się w naszej placówce mogą zdecydować się na formę leczenia nazwaną opieką środowiskową (hospitalizacją domową). Oznacza to, że lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka regularnie odwiedzają pacjenta w domu, nawet kilka razy w tygodniu, aby nie musiał on leczyć się w szpitalu psychiatrycznym.

W ramach hospitalizacji domowej pacjent ma zapewnione:
-regularne wizyty psychiatry i leczenie przez jednego lekarza
-psychiatryczną opiekę pielęgniarską w domu pacjenta, w której zakres wchodzi kontrolowanie zażywania leków, psychoedukacja, trening umiejętności społecznych oraz poradnictwo
-pomoc i poradnictwo psychologiczne (pomoc, poradnictwo i terapię psychologiczną)
-konsultacje pracownika socjalnego


Do Zespołu Lecznictwa Środowiskowego Domowego kwalifikuje lekarz - specjalista psychiatra.

6. Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oferuje dorosłym pacjentom bezpłatne leczenie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci kwalifikowani są do Oddziału na podstawie skierowania na leczenie od lekarza psychiatry z Poradni Zdrowia Psychicznego lub lekarza POZ.

Zespół profesjonalnych psychoterapeutów (psychiatra, certyfikowani psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci zajęciowi) prowadzi leczenie kompleksowe nerwic, stanów depresyjnych, zaburzenia osobowości i reakcji kryzysowych związanych ze stresem.

Leczenie odbywa się w turnusach 3-miesiecznych (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00), w grupach otwartych (12 osobowych). W razie potrzeby wystawiane jest zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy za okres leczenia. Program zajęć obejmuje: psychoterapię grupową, arteterapię, psychodramę, muzykoterapię i zajęcia ruchowe.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Administratora optimmed@optimmed.pl
Cel przetwarzania danych Udzielanie świadczeń medycznych
Podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit h) RODO oraz przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania danych.
Okres przechowywania danych osobowych Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
Uprawnienia osoby fizycznej 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)
Pozostałe uprawnienia wskazane w RODO, w szczególności:
1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
2. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o w/w przesłankę.
Wnoszenie skarg Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych
Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś osoba, której dane dotyczą jest zobligowana do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania świadczenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED sp. zoo, s k-a
  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED sp. z o.o. sp. k-a z siedzibą przy ul. Jaskółczej 7/15, reprezentowana przez Prezesa Spółki
  • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: - optimmed@optimmed.pl
  • Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  • Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia usługi medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
  • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.