optimmed

Przyjaciele:

Nie tylko leki leczą – wsparcie i pomoc psychologiczna.

Naszym naturalnym źródłem wsparcia psychicznego są najbliżsi, rodzina, znajomi, przyjaciele. Czasem jednak mamy trudności w wyrażeniu swoich potrzeb w stosunku do tych osób, nie chcemy ich obarczać swoimi problemami, lub wolimy skorzystać z szerszej sieci wsparcia społecznego, obejmującej system opieki zdrowotnej. Możemy wówczas udać się do wielu specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego: psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, pracownika socjalnego, pielęgniarki, interwenta kryzysowego itp.

W praktyce, najczęściej udajemy się do psychologa, oczekując wsparcia i pomocy psychologicznej. Pojęcie pomocy psychologicznej, obejmuje szerokie spektrum działań:
• Poradnictwo psychologiczne
• Psychoterapia (prowadzona przez osoby do tego uprawnione – więcej o psychoterapii w artykule…. )
• Interwencja kryzysowa (pomoc w rozwiązywaniu sytuacji nagłych, traumatycznych)
• Promocja zdrowia i prewencja – działania mające zapobiegać pojawieniu się chorób lub ich nawrotów
• Psychoedukacja.

Poradnictwo psychologiczne to jedna z najczęściej stosowanych form pomocy psychologicznej, która przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nazwana jest „poradą psychologiczna”. Poradnictwo psychologiczne to pomoc osobom doświadczającym kryzysów w realizacji zadań życiowych. Czyli skierowana jest do osób, które nie radzą sobie z realizowaniem zadań rozwojowych i zaspokajaniem swoich potrzeb albo potrzebują pomocy w doskonaleniu swoich umiejętności potrzebnych do realizacji tych potrzeb i zadań. Głównym zadaniem poradnictwa jest uaktywnianie zasobów (mocnych stron) danej osoby w okresach przełomów rozwojowych, osobistych wyzwań czy życiowych kryzysów. Poradnictwo pomaga osobom doświadczającym dystresu psychicznego w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, w odzyskaniu przekonania o możliwości wpływania na swoje życie i poszukiwaniu potrzebnych do tego umiejętności.

Podstawowym celem poradnictwa psychologicznego jest:
• uwolnienie pacjenta od napięć, wynikających z przeżywanych trudności,
• identyfikacja problemów powodujących aktualne trudności i identyfikacja czynników podtrzymujących te trudności,
• praca z pacjentem nad podejmowaniem nowych zachowań mających na celu rozwiązanie zgłaszanych aktualnie problemów (opracowanie programu działania).

Pomoc psychologiczna a psychoterapia
Należy pamiętać, że poradnictwo psychologiczne i psychoterapia to dwie różne metody pomocy osobom z różnymi problemami i z różnymi przyczynami tych problemów. Poradnictwo psychologiczne to pomoc osobom zdrowym, które doświadczają kryzysu rozwojowego, ponieważ nie radzą sobie z realizowaniem zadań rozwojowych, natomiast psychoterapia jest metodą leczenia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Poradnictwo proponuje pomoc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej, jest nastawione bardziej na bieżącą pomoc „tu i teraz”, natomiast psychoterapia pomaga w uświadomieniu sobie własnych właściwości intrapsychicznych, pokazuje także przyczyny trudności.

Psychoedukacja – jest coraz częściej stosowaną formą pomocy psychologicznej. Dostarcza informacji na temat choroby, mechanizmów powstawania, objawów, form leczenia itd. Ma ona charakter dialogu, nie jest więc klasycznym wykładem. Skierowana może być zarówno do osób zdrowych, chorych jak i rodzin. Jej podstawowym celem jest wyposażenie pacjenta w umiejętności zapobiegania lub kontrolowania choroby a w konsekwencji podniesieniem jakości życia. Dzięki zdobytej wiedzy, możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz rozwiązanie wielu codziennych problemów. Ta forma pomocy często używana jest w leczeniu depresji, schizofrenii, zaburzeń odżywania czy choroby afektywnej dwubiegunowej. Stosowana bywa także w przypadku problemów emocjonalnych, sytuacji stresowych, zachowań lękowych czy problemach wychowawczych. Może być prowadzona indywidualnie lub grupowo.

Interwencja kryzysowa – polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowanie lęku u osób doświadczających różnych kryzysów i sytuacji traumatycznych. Kryzysy mogą być rozwojowe (np. urodzenie dziecka, ukończenie studiów, przejście na emeryturę), sytuacyjne (np. wypadek samochodowy, gwałt, choroba, śmierć), egzystencjalne (np. uczucie pustki, brak sensu życiu, poczucie braku osiągnięć) i środowiskowe (np. katastrofy, powodzie, pożary, epidemie). Psycholog powinien nauczyć nowego sposobu widzenia świata, rozwiązywania problemów oraz zachowywania się. Pomoc może odbywać się indywidualnie lub grupowo. Osoba w kryzysie powinna dzięki interwencji zobaczyć swój problem z metapoziomu i wykorzystać wszystkie swoje zasoby, do poradzenia sobie z aktualnymi trudnościami.

Opracowanie: dr n. med. Paweł Zielazny

Literatura:
Czabała J.C.: Poradnictwo psychologiczne a psychoterapia. 2016. Roczniki Psychologiczne. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
James R., Gilliland B.: Strategie interwencji kryzysowej. 2010. PARPA.
Strona internetowa Instytutu Psychologii Zdrowia.