optimmed

Przyjaciele:

Do każdej z poradni można zarejestrować się codziennie osobiście, poprzez osobę drugą, telefonicznie lub przez aplikację >>.

Rejestracja pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek09.00 – 18.00tel. 58-305-24-12
wtorek10.00 – 18.00
środa09.00 – 18.00
czwartek09.00 – 18.00
piątek09.00 – 16.00
Zgodnie z wymogami NFZ, rejestrując się na pierwszą wizytę należy podać imię i nazwisko,pesel i adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym zgłaszającej się osoby.

Przychodząc natomiast na pierwszą i każdą kolejną wizytę należy mieć z sobą
dowód poświadczający ubezpieczenie, w szczególności:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

dla osoby ubezpieczonej w KRUS
zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

dla emerytów i rencistów
legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ; zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), aktualny odcinek emerytury lub renty, dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

dla osoby bezrobotnej
aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej
-dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
- aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę
- zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
- legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
- legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS
- w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności


w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia
zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancką.

Na umówioną wizytę w poradni należy przynieść ze sobą dodatkowo:
- Wyniki ostatnich badań (w szczególności badań laboratoryjnych oraz obrazowych, np. tomografii głowy).
- Kserokopię z ostatnich lat leczenia, jeśli pacjent leczył się w innej poradni zdrowia psychicznego.


Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie.
 
Pacjentom , ktorzy nie są ubezpieczeni w NFZ a posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) świadczenia udzielane są nieodplatnie tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.