Jesteśmy placówką przyjmującą bezpłatnie pacjentów ubezpieczonych w ramach umowy zawartej z  Narodowym Funduszem Zdrowia. 

CZP OPTIMMED udziela świadczeń zdrowotnych w ramach pięciu poradni. oraz oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych.

Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem, terapią, edukacją i rehabilitacją zgłaszających się do nas pacjentów w kryzysach psychicznych .

W naszej pracy wykorzystywane są sprawdzone standardy farmakoterapii oraz psychoterapia i psychoedukacja. Nasza placówka współpracuje z innymi ośrodkami leczenia psychiatrycznego, ośrodkami terapeutycznymi, jednostkami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, psychoedukacji i poradnictwa. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane kontaktowe Administratora

optimmed@optimmed.pl

Cel przetwarzania danych

Udzielanie świadczeń medycznych

Podstawa prawna przetwarzania

art. 9 ust. 2 lit h) RODO oraz przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 
2) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 
3) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; 
4) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 
a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 
b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 
5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat. 

Uprawnienia osoby fizycznej

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
2. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO)
Pozostałe uprawnienia wskazane w RODO, w szczególności:
1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
2. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
nie znajdują zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o w/w przesłankę.

Wnoszenie skarg

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zaś osoba, której dane dotyczą jest zobligowana do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uzyskania świadczenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED Skrzypkowska-Brancewicz, sp. k-a

  • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED Skrzypkowska-Brancewicz sp. k-a z siedzibą przy ul. Jaskółczej 7/15, reprezentowana przez Prezesa Spółki
  • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: – optimmed@optimmed.pl
  • Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  • Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia usługi medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

  • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.