Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oferuje dorosłym pacjentom bezpłatne leczenie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci kwalifikowani są do Oddziału na podstawie skierowania na leczenie od lekarza psychiatry z Poradni Zdrowia Psychicznego, lekarza POZ, bądź lekarza innej specjalizacji.

Zespół profesjonalnych psychoterapeutów (psychiatra, certyfikowani psychoterapeuci, psycholodzy, pielęgniarka) ) prowadzi leczenie kompleksowe nerwic, stanów depresyjnych, zaburzenia osobowości i reakcji kryzysowych związanych ze stresem.

Leczenie odbywa się w turnusach 3-miesiecznych (od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych), w grupach otwartych. W razie potrzeby wystawiane jest zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy za okres leczenia.

 

Program zajęć obejmuje: psychoterapię grupową bądź psychoterapię indywidualną, arteterapię, psychodramę, muzykoterapię, warsztaty psychologiczne, społeczność terapeutyczną, zajęcia ruchowe oraz leczenie farmakologiczne i konsultacje lekarskie oraz pielęgniarskie.

Do leczenia w Oddziale, nie kwalifikują się pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii,  z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego, z wysokim ryzykiem używania przemocy. Pacjenci uzależnieni od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, bez sześciomiesięcznego okresu abstynencji również nie zostaną przyjęci – będą kierowani najpierw do terapii uzależnień.