Rejestracja przez aplikację wstrzymana – celem zarejestrowania się prosimy o kontakt na adres coronavirus@optimmed.pl.

Do każdej z poradni można zarejestrować się codziennie osobiście, poprzez osobę drugą, telefonicznie lub przez aplikację >>. 

Rejestracja pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek08.30 – 18.00

Formularz [KLIKNIJ!]

Email:

coronavirus@optimmed.pl

Numery telefonów:

58-305-24-12;

570-398-090;

733-372-666

wtorek08.30 – 18.00
środa08.30 – 18.00
czwartek08.30 – 18.00
piątek08.30 – 18.00

Zgodnie z wymogami NFZ, rejestrując się na pierwszą wizytę należy podać imię i nazwisko, pesel i adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym zgłaszającej się osoby. Pacjenci są rejestrowani na kolejkę oczekujących, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych.

Pacjenci zgłaszający się do naszej placówki powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

Ubezpieczenie pacjentów  w dniu wizyty jest sprawdzane w systemie elektronicznym NFZ w celu potwierdzenia uprawnienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA UBEZPIECZENIA, PACJENT MA OBOWIĄZEK OKAZAĆ:

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

dla osoby ubezpieczonej w KRUS
zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

dla emerytów i rencistów
legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ; zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), aktualny odcinek emerytury lub renty, dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

dla osoby bezrobotnej
aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę
  • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny
  • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
  • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS
  • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności

w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia
zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancką.

LUB PODPISAĆ OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM

OSOBA NIE OBJĘTA UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZYJĘTA W RAMACH BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH PRZEZ NFZ

Na umówioną wizytę w poradni należy przynieść ze sobą dodatkowo:

  • wyniki ostatnich badań (w szczególności badań laboratoryjnych oraz obrazowych, np. tomografii głowy).
  • kserokopię z ostatnich lat leczenia, jeśli pacjent leczył się w innej poradni zdrowia psychicznego.

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Do psychologa lub psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjentom , którzy nie są ubezpieczeni w NFZ a posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), świadczenia udzielane są nieodpłatnie tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

Posiadacze Karty Polaka są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  tylko w trybie nagłym

.

Informacje dotyczące wydawania dokumentacji medycznej [KLIKNIJ]